IPARI PARTNEREK KFI KFI 2022.07.21.

Potenciális ipari partnereknek

EGYETEMI SZEMPONTOK

A BME az ipari partnerekkel való minél szélesebb körű és minél szorosabb együttműködésre törekszik. Az erőforrásokkal és a tudásvagyonnal való felelős gazdálkodás az egyetem részvételével létrejövő kutatás-fejlesztési projektekben ugyanakkor azt feltételezi, hogy a kutatási együttműködések során létrejövő eredményekhez fűződő szellemi tulajdonjogok helyzete előre tisztázott legyen, és a kutatóhely szempontjai is megfelelően érvényesüljenek.
Ennek érdekében a BME a tudástranszfer-szerződések tartalmi elemei kapcsán az alábbi szempontokat rögzíti, amelyeket a kutatási kollaborációk jogi kereteinek kidolgozása során figyelembe vesz.

A BME az általa végzett tevékenység során létrehozott szellemi alkotások kapcsán oltalomszerzési igénnyel rendelkezik, amelyet csak indokolt esetben, külön ellenszolgáltatás fejében ruház át. A szerződő partner számára az egyetemi szellemi tulajdonhoz elsőbbségi hozzáférési jog vagy kizárólagosság biztosítható, lehetőség szerint hasznosítási vállalások ellenében és meghatározott alkalmazási területre szűkítve.

A BME-t munkáltatói helyzeténél fogva megillető szellemi alkotásokon (szolgálati/alkalmazotti találmány, munkaviszonyban alkotott szerzői mű) fennálló oltalmi igényeket vagy vagyoni jogokat érvényesen csak a BME ruházhatja át vagy adhatja licencbe, azaz egyetemi jogszerzés esetén az alkotókkal nem köthető külön tudástranszfer szerződés. A BME ugyanakkor gondoskodik róla, hogy a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi tulajdonjogokat az abban közreműködő személyektől belső szabályozásának megfelelően megszerezze.

Manapság bármely együttműködésről szóló, üzleti titkokat, szellemi tulajdont érintő üzleti tárgyalás megkezdése elképzelhetetlen a titoktartás megfelelő biztosítása nélkül, amely a részt vevő felek érdekeit védi és a bizalom alapját jelenti. 

A szerződéstől függetlenül, annak megkötését megelőzően létrejött, de a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a szerződés szerinti tevékenység eredményeinek hasznosításához várhatóan szükséges szellemi tulajdonjogokat mindkét félnek megfelelően azonosítania és a másik fél számára megismerhető formában rögzítenie. Az ilyen szellemi tulajdonjogok hasznosítására vonatkozó engedélyről a többi szerződéses fél számára egy adott projekt időtartamára és céljának megvalósításhoz szükséges mértékben szerződésben rendelkezni kell. A másik fél mögöttes szellemi tulajdonának üzleti célú hasznosítására piaci feltételek szerint kialakított tranzakció útján kerülhet sor.

A bármely projekt során közösen létrehozott szellemi alkotások kapcsán a BME az azokhoz szolgáltatott tevékenység arányában jogosult részesedésre a szellemi tulajdonjogok kapcsán.

A szerződő felek ettől eltérhetnek, de a közös eredmények kapcsán az oltalomszerzési eljárás megindítása vagy a tervezett hasznosítási, felhasználási, használati cselekmény kezdete előtt külön megállapodásban célszerű rendelkezni:

  1. a felek jogosultsági hányadáról, illetve – ha az a projekt végrehajtása, illetve a projekt eredményeinek hasznosítása szempontjából célszerű és ez az alkalmazandó jogszabályok alapján lehetséges – annak visszterhes átruházásáról az egyik félre;
  2. a szellemi alkotás védelmének formájáról és arról, hogy indokolt-e oltalomszerzési eljárás indítása, valamint, hogy milyen rendben születik majd döntés a további (elsősorban nemzetközi) oltalomszerzésről és az oltalom fenntartásáról;
  3. melyik fél képviseli a jogosultakat az iparjogvédelmi eljárásokban és milyen módon vonja be a többi jogosult felet az eljárás folyamán felmerülő kérdések eldöntésébe;
  4. a felmerülő iparjogvédelmi költségek (eljárási díjak, egyéb költségek és fenntartási díjak) viseléséről;
  5. a hasznosítás, felhasználás, használat kérdéséről, így különösen a hasznosítás, felhasználás, használat harmadik személy részére történő engedélyezésének feltételeiről;
  6. a megszerzett szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépés rendjéről.

Az átruházott szellemi tulajdonjogokért, valamint az üzleti célú felhasználási vagy hasznosítási engedélyért a BME részére fizetendő díjnak arányosnak kell lennie az üzleti hasznosításból származó várható bevétellel és alkalmasnak kell lennie a közreműködő alkotók megfelelő díjazására.

A BME a másik szerződő fél által ellenőrzött kutatási eredmények kapcsán – ideértve a kizárólagos hasznosításba adott vagy átruházott szellemi tulajdonjogokat is – díjmentes oktatási és kutatási hozzáférési jogok kikötésére, valamint az eredmények publikációját minél szélesebb körben lehetővé tevő megállapodásra törekszik.

KUTATÁS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

A BME nyitott közös kutatási és fejlesztési projektek megvalósítására és számos folyamatban lévő fejlesztéshez keres ipari partnereket. Az alapkutatás mellett egyre szélesebb körben megjelenik az alkalmazott kutatás is és ehhez kapcsolódóan egy szorosabb együttműködés a piaci szereplőkkel.

Az ide tartozó szerződésekben is fontosak a fenti szempontok a BME számára, kiegészítve azzal, hogy a K+F céljára kötött szerződéseknél fontos a kutatás, mint megbízás alapján végzett tevékenység ellenértékének elkülönítése az e szerződésből esetlegesen létrejövő szellemi tulajdon értékétől, a kettőt külön szükséges rögzíteni. Amennyiben még nem ismert milyen szellemi tulajdon jöhet létre a megbízásból, akkor egy kvázi vételi jog köthető ki a megrendelő részére a keletkező szellemi tulajdon vonatkozásában, a megrendelő jövőbeli jogszerzésének biztosítása érdekében.

EGYÉB EGYÜTTMŰKÖDÉS

A BME nyitott bármilyen egyéb együttműködésre. Számos együttműködési megállapodás került aláírásra cégekkel, kutatóintézetekkel, más egyetemekkel, amelyek egy gyümölcsöző jövőbeli együttműködés megalapozására szolgálnak. Együttműködés igénye esetén keresse bizalommal a BRIDGE Irodát.

HASZNOSÍTÁS